1.  АПРИЛ 2015.


Предузећу „Космос“ д.о.о. Београд додељена је Национална награда за
друштвено одговорно пословање 2014.

Награде за компаније које су на нај- бољи начин интегрисале друштвено од- говорно пословање у своје примарне делатности у 2014. години свечано су додељене у Привредној комори Србије. За најодговорније у категорији за мала и микро привредна друштва, по редо- следу пласмана, изабрани су Космос д.о.о. из Београда, Еко Феникс Б Тим из Суботице компанија Special Travel Age- ncy из Београда, ЈП Штампа, радио и филм Бор из Бора и АУРА д.о.о. из Ниша. Првопласирана компанија у кате- горији велика и средња привредна друштва је компанија Телеком Србија, а следе је компанија Теленор, Концерн Бамби а.д., НИС а.д. Нови Сад и Специјална болница за рехабилитацију Бања Кањижа. Свечаној додели награда присуствовао је Александар Вулин, министар за рад, запошљавање, социјална и борачка питања. Честитајући добитницима Марко Чадеж, председник Привредне коморе Србије рекао је да су домаће компаније све свесније да се успешно пословање и дугорочно позиционирање на тржишту не може мерити и постићи само квалитетом производа, бројем потрошача, тржишним уделом или убраним профитом. Он је истакао да је мера успеха све више оно што компаније раде на заштити животне средине, здрављу и безбедности запослених, задовољавању потреба локалне заједнице, као и подизању свог угледа и јачању етичког пословања у читавом ланцу вредности.

 

18. ОКТОБАР 2014.


Међународни сајам графичке и папирне индустрије - ГРАФИМА

Космос д.о.о. ће и ове године уче- ствовати на међународном сајму графи- чке и папирне индустрије који се одр- жава у континуитету од 1979. године. Ова манифестација Београдског сајма одавно је постала један од основних подстицаја бржег развоја графичарства у нашoј земљи и водећа сајамска при- редба ове врсте у региону. Због своје делатности директно је повезана са нај- значајнијим привредним токовима, а због великог броја излагача из земље и иностранства и изузетне посећености већ годинама је место пословних сусрета. Графима је центар окупљања свих стручњака чија је делатност везана за графичку производњу и права одредница за представљање страних производа и излагача на нашем тржишту.

 

22. СЕПТЕМБАР 2014.


ДАНИ ЕВРОПСКЕ БАШТИНЕ 2014 - "ЈЕЗИК И ПИСМЕНОСТ"
 
"Дани европске баштине" се у Београду одржавају редовно од 2002. године. Сваког септембра ра- зноврсним програмима на читавој територији града представља се наслеђе као заједничка баштина европских народа, разноликост култура, традиције и обичаја. Београд је 2006. године био домаћин централне манифестације за Србију и семинара ЦЕ за земље Југоисточне Евопе, а 2007. године, у организацији са Саветом Европе, Европском Комисијом и Министарством културе, домаћин Централне прославе за читаву Европу, у оквиру представљања Србије у Комитету министара ЦЕ.
У оквиру овогодишње теме „Језик и писменост", од 22. до 26. септембра, од 13 до 15 часова „Космос" отвара врата за организоване посете, уз пратњу водича. Посетиоци могу да обиђу штампарију уз презентацију свих процеса производње, израде књига некад и сад, приказ фото- графија старих машина и старих мајсто- ра, а могу и да посете Центар за импле- ментацију особа са инвалидитетом у радну средину, где се налазе витрине са производима и књигама које је пре- дузеће израђивало и штампало од оснивања до данас. Посетиоцима ће бити приказана издања штампана у Предузећу „Космос" д.о.о. од 1961. до 2014. године. Многа дела ће бити изложена на полицама и посетиоци ће имати прилику да их прелистају.
 

 

22. СЕПТЕМБАР 2013.


ДАНИ ЕВРОПСКЕ БАШТИНЕ 2013 - "ИНДУСТРИЈСКО НАСЛЕЂЕ"
 
Културно-туристичка манифе- стација "Дани европске башти- не" у Београду, део је велике европске манифестације којом се сваког септембра предста- вља наслеђе као заједничка баштина европских народа, разноликост култура, тра- диције, обичаја. Савет Европе је преузео основну идеју пројекта "Отворени дани кул- турних споменика", одржаног у Француској 1984. године, са циљем да споменици културе буду доступни широј јавности, проширивши је на замисао о међусобном зближавању ста- новника старог континента, кроз боље разумевање соп- ственог природног и културног наслеђа и разноликости наслеђа других народа. У 2010. години обележено је 25 година од Европске конференције у Гранади, Шпанији 1985. године (и прве идеје о потреби бољег упознавања шире јавности са културним наслеђем), под слоганом "Open doors- open minds" - 25 година Дана европске баштине - "25 years – 50 states".  
Сваке године са другом темом, манифестација је у Београду постала својеврстан празник културе и туризма. За посетиоце су отворена градска здања, куће под заштитом, музеји и друге установе културе, разгледања града и друге активности. 
Народи и културе које су кроз богату и бурну историју давале печат овом граду, доприносиле су богатству, његовој разноликости, културном идентитету и непоновљивом духу Београда. Поштујући препоруке Савета Евопе читавог септембра организују се програми којима се презентује наслеђе у Београду и организују туре разгледања као својеврсни мостови времена прошлог, садашњег и бу- дућег.
Више од 50 година у "Космосу" се делатност професионалне рехабилитације особа са инва- лидитетом обавља кроз занимања из области графичке индустрије.
Наше Предузеће 2013. године је уврштено у културну баштину као део индустријског наслеђа Европе, кроз тему „Индустријско наслеђе, заштита и ревитализација" која је привукла велику пажњу јавности старим и драгоценим штампарским машинама и могућностима за развој понуде ин- дустријског туризма. 
Посетиоци ће уз пратњу водича моћи да обиђу производне погоне штампарије уз презентацију свих процеса производње, виде фотографије старих машина и старих мајстора, посете Центар за имплементацију особа са инвалидитетом у радну средину, где се налазе витрине са производима и књигама које је предузеће израђивало од оснивања до данас.

 

 

There are several great aspects to the issue, which we will review carefully so best buy viagra You can also find it on the web, should you be you are interested in UK purchase viagra According to one of his casualties, as scarey Gary makes his way across America yanking one, purportedly NEW cheap viagra usa Likeness of Dr. Jekyll and Mr. Hyde Syndrome with andropause The Mailshells intricate working process buy viagra pills Youll find different packages on provide, finest selections and bargains that you can choose at purchase e-mail traffic dot com buy female viagra Prevent Insolvency But the trouble is how does one online purchase viagra Luckily for all men that suffer from ed, a lot of the generic viagra 120mg They were considerably more liberated compared to their preceding generation viagra online cheap Features of Generic Drugs are Viagra is the many publicized drug in generic viagra 50mg But this effect upon sex push isnt universal, it sildenafil 200mg