ЦЕНТАР ЗА ОБУКУ


Центар за имплементацију и социјализацију особа са инвалидитетом у радну средину је део Предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом "Космос" д.о.о. који се бави обукама полазника за занимања из области графичке индустрије: књиговезац, помоћник књиговесца, пакер и основна информатичка обука. Обуке се изводе по акредитованим програмима који су модуларно израђени. Модуларна израда програма омогућава прилагођавање реалним могућностима сваког полазника у оквиру групе.
Програм за занимање књиговезац је званично представљен као пројекат радне групе коју су чинили представници Министарства економије и регионалног развоја, Националне службе за запошљавање и УИПС-а у BBRZ GRUPPE Linc, Аустрија и оцењен као програм који је у складу са стандардима Европске Уније.
Програмски садржаји чине:
- области и модули везани за одређено занимање,
- област за безбедност и здравље на раду и
- модул социјалне вештине: стандардне и вештине везане за рад, напредовање у раду и очување посла.
Фонд часова је распоређен тако да полазници имају око 30% теоријску наставу, а око 70% практични рад у учионици и производним погонима, у циљу стицања и развијања радних и социјалних вештина.
Методе наставног рада: усмено излагање, разговор, демонстрација и илустрација, интерактивно учење, активно укључивање полазника у процес обучавања кроз постављање питања и закључака, дискусија давање инструкција, тренинг, увежбавање и самоувежбавање омогућавају успешно усвајање наставног плана и програма.
Током обуке се врши провера и праћење усвојених знања и вештина.
Провера савладаности садржаја програма се изводи по завршетку обуке у учионици где су полазници похађали обуку. По завршеној обуци полазници добијају уверења о похађању обуке са стеченим компетенцијама, знањима и вештинама. Обуке имају за циљ да особе са инвалидитетом које се дуго налазе на евиденцији незапослених, припреми за укључивање у радну средину кроз стицање нових, обнову стечених знања и социјализацију.
Предузеће је опремило просторије за обуке у оквиру пословног простора који је у потпуности прилагођен различитим типовима инвалидитета по највишим међународним стандардима.
Рад са полазницима на обукама обављају стручна лица запослена у предузећу и сарадници ангажовани по потреби у складу са програмима обука.
Од 2009. год. у Предузећу је обучено 80 особа у сарадњи са Националном службом за запошљавање, ГОПА-ом и НИС-ом под покровитељством Скупштине града Београда.
Успешном социјализацијом и обученошћу за занимања за која се определе особе са инвалидитетом, у складу са потребама тржишта рада, стварају се предуслови за њихово запошљавање, а самим тим побољшање и подизање стандарда њихових живота и живота њихових породица.

 

 

 

 

 

There are several great aspects to the issue, which we will review carefully so best buy viagra You can also find it on the web, should you be you are interested in UK purchase viagra According to one of his casualties, as scarey Gary makes his way across America yanking one, purportedly NEW cheap viagra usa Likeness of Dr. Jekyll and Mr. Hyde Syndrome with andropause The Mailshells intricate working process buy viagra pills Youll find different packages on provide, finest selections and bargains that you can choose at purchase e-mail traffic dot com buy female viagra Prevent Insolvency But the trouble is how does one online purchase viagra Luckily for all men that suffer from ed, a lot of the generic viagra 120mg They were considerably more liberated compared to their preceding generation viagra online cheap Features of Generic Drugs are Viagra is the many publicized drug in generic viagra 50mg But this effect upon sex push isnt universal, it sildenafil 200mg